විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්

හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය

 

ගංවතුරින් හා නායයෑමෙන් අවතැන් වූ ජනතාව වෙනුවෙන් ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ  විශේෂ වැඩසටහනක්

------------------

2016 වසරේ සිට ජාතික හැදුනුම්පත් අංකයේ සංශෝධනයක්

------------------

ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා තාක්ෂණික කාඩ්පතක්

------------------

ගංවතුරින් හා නායයෑමෙන් අවතැන් වූ ජනතාව වෙනුවෙන්
ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ  විශේෂ වැඩසටහනක්... තව කියවන්න >>

ඇතුගල් පුරයට හැඳුනුම්පත් කාර්යාලයක් ...... 
නිල මෙහෙවර - තෙවන වැඩසටහන - කුරුණෑගල
2016 වසරේ සිට ජාතික හැදුනුම්පත් අංකයේ සංශෝධනයක්