විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්

හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය

2016 වසරේ සිට ජාතික හැදුනුම්පත් අංකයේ සංශෝධනයක්

------------------

ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා තාක්ෂණික කාඩ්පතක්

------------------

Jimmy Eat World
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ නව කොමසාරිස් ජනරාල් ධූරයට පී. වියානි ගුණතිලක මහතා පත්වෙයි.
 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නව කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ලෙස පී. වියානි ගුණතිලක මහතා වැඩ බාර ගන්නා ලදී. මෙතෙක් කොමසාරිස් ජනරාල් ධූරය හෙබවූ ආර්.එම්.එස්. සරත් කුමාර මහතා ස්ථාන මාරු වීම නිමිත්තෙන් පුරප්පාඩු වූ කොමසාරිස් ජනරාල් ධූරයේ රාජකාරි පී. වියානි ගුණතිලක මහතා විසින් භාර ගැනීම 2016.12.15 දින පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේදී සිදුවිය.
ඇතුගල් පුරයට හැඳුනුම්පත් කාර්යාලයක් ...... 
නිල මෙහෙවර ජනතා සේවය - දෙවන වැඩසටහන - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
2016 වසරේ සිට ජාතික හැදුනුම්පත් අංකයේ සංශෝධනයක් 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ඒකාබද්ධ සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ III වන ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම