ආයුබෝවන්

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

Welcome

Welcome to The Department for Registration of Persons

வணக்கம்

ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் திணைக்களம்.