විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්

ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ (International Civil Aviation Organization - ICAO) ප්‍රමිතියෙන් යුත් ඡායාරූප ලබා ගැනීම

අප දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ වන විට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් නිර්ණායකයන්ට අනුගත හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කරනු ලබන අතර, හැඳුනුම්පත සඳහා ඇතුළත් කරන ඡායාරූපය ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ ( International Civil Aviation Organization - ICAO ) ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල විය යුතු වේ.

ICAO ප්‍රමිතියෙන් යුත් ඡායාරූප ලබා ගන්නේ කෙසේ ද?

 1. ලා නිල් පැහැති පසුබිමක ,

  කැමරාවට කෙළින්ම මුහුණ ලා ,
  දෙනෙත් විවෘතව හා පැහැදිලිව පෙනෙන පරිදි ද ,
  මුඛය වසා සිනහවීමෙන් තොරව ද මුහුණෙන් කිසිඳු හැඟිමක් පළ නොකරන මධ්‍යස්ථ ඉරියව්වෙන් යුතුව ද,
  යුවලක් හෝ අක්ෂි කාච යනාදිය පලදින්නේ නම් ඒ තුළින් දෙනෙත් ඉතා පැහැදිලිව පෙනෙන පරිදි (ආලෝක පරාවර්තනයකින් තොරව) ද ,
  ගනු ලැබූ මි.මී. 45 (උස) x මි.මී. 35 (පළල) ප්‍රමාණයෙන් යුතු ඡායාරූපයක පිටපත් තුනක් නව හැඳුනුම්පත සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

 2. ඉහත නිර්ණායකයන්ට අමතරව, (ආලෝකය ඡායාරූපයට නිසි ලෙස නාභිගත වීම ඇතුලු තාක්ෂණික කරුණු) නිසි ලෙස සම්පූර්ණ වී තිබිය යුතුය.
 3. ඉහත ප්‍රමිතියෙන් යුත් ඡායාරූප ලබා ගැනීම සඳහා පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ලියාපදිංචි වූ ඡායාරූප ශාලාවක් වෙත යොමු විය යුතුය.

මෙම ක්‍රමවේදය යටතේ ඡායාරූප ලබා ගැනිමේදී,

 1. ඡායාරූපයේ දෘඪ පිටපතක් ඉල්ලුම්කරු වෙත ලබා නොදේ. එම ඡායාරූපයේ අංකය යන්ත්‍රානුසාරයෙන් කියවිය හැකි QR කේතය සහිත ඉල්ලුම්කරුගේ ඡායාරූපය මුද්‍රණය කරන ලද ලදුපතක් (photograph reference slip) ඡායාරූප ශාලාව විසින් ඉල්ලුම්කරු වෙත නිකුත් කරනු ලැබේ.
 2. ජායාරූපශාලාව විසින් අදාල ඡායාරූපය මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ (online) පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කරනු ලැබේ.
 3. එම ලදුපත ග්‍රාම නිලධාරී වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 4. මෙම ඡායාරූපය වලංගු වන්නේ එය ලබාගත් දින සිට මාස 06 ක කාලයක් සඳහා පමණි.