විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්
 

2016 වසරේ සිට ජාතික හැදුනුම්පත් අංකයේ සංශෝධනයක්

 
 

ජාතික හැදුනුම්පතේ මෙයට පෙර භාවිතා වූ ඉලක්කම් නවයකින් යුතු අංකය වෙනුවට සියලුම පුද්ගලයන්ගේ හැදුනුම්පත් අංකය 2016 වසරේ සිට සංශෝධනය කිරීම දැනටමත් ආරම්භ කර ඇත. මෙහිදී මෙයට පෙර භාවිතා වූ අංකයේ අවසානයේ ඇති ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ඉවත් වන අතර එය ඉලක්කම් 12කින් යුතු අංකයක් ලෙස සංශෝධනය කරනු ලැබේ. 
නව වැඩපිළිවෙල යටතේ වෙනස් වන අංකය කිසිදු ආකාරයකින් මහජනතාවගේ කටයුතු කෙරෙහි බාධාවක් නොවන පරිදි සිදු කිරීමට දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරන අතර පුද්ගලයින්ගේ හැදුනුම්පත් අංකය හා සම්බන්ධව කටයුතු සිදු කරන සියළුම ආයතන දැනුවත් කිරීම දැනටමත් සිදුකර ඇත.


නව හැඳුනුම්පත් අංකය සකස් කිරීමේදී දැනට නිකුත්කර ඇති හැඳුනුම්පත් අංක සමග ගැලපීමේදී ව්‍යාකූල නොවන ආකාරයට සකස් කර ඇත. එසේම මේ වන විටත් හැඳුනුම්පත් දෙවන පිටපත් ලබාගෙන නොමැති නම් පවතින හැඳුනුම්පත් අංකය තවදුරටත් වලංගු වේ. තවද නව හැඳුනුම්පත් අංකය සමග සකස් කරනු ලබන හැඳුනුම්පතේ පසු පිටේ පෙර තිබූ හැඳුනුම්පත් අංකය ද මුද්‍රණය කර ඇත.

උදා :