அடையாள அட்டை - நம்பகத்தன்மையான தனிநபர் அடையாளம்
Hit Counterபார்வையாளர்கள்
  2016 ஆம் ஆண்டு முதல் தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கத்தில் மாற்றம்.


தேசிய அடையாள அட்டையில் இது வரையில் பாவனையிலிருந்த ஒன்பது இலக்கங்களுக்குப் பதிலாக அனைத்துப் பிரஜைகளினதும் அடையாள அட்டை இலக்கத்தின் மாற்றமானது 2016 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல்  நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அடையாள அட்டை இலக்கத்தின் இறுதியில் காணப்பட்ட ஆங்கில எழுத்து நீக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அவ்வடையாள அட்டை இலக்கமானது பன்னிரண்டு இலக்கமாக மாற்றம் பெற்றுள்ளது.

பொது மக்களின் அன்றாட நடவடிக்கைகளில் பாதிப்பினை ஏற்படுத்தாதவண்ணம், புதிய வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் மேற்குறிப்பிட்ட இலக்க மாற்றத்தினை மேற்கொள்வதற்கு திணைக்களத்தினால் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இவ்விடயம் தொடர்பில் அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய அடையாள அட்டை இலக்கத்தினை தயாரிக்கும் போது, தற்பொழுது விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள அடையாள அட்டை இலக்கத்துடனான பொருத்தப்பாட்டில் குழப்பம் ஏற்படாத வகையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறே இணைப் பிரதியினைப் பெற்றுக் கொள்ளும் வரையும் தற்பொழுது பாவனையிலுள்ள அடையாள அட்டை இலக்கமானது செல்லுபடியாகும். மேலும் புதிய அடையாள அட்டை இலக்கத்துடன் தயாரிக்கப்படும் அடையாள அட்டையின் பின் பக்கத்தில், முன்னர் பாவித்த அடையாள அட்டை இலக்கம் அச்சிடப்பட்டிருக்கும்.

உதா.: