විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්
   
 

පළාත්/ ශාඛා කාර්යාල


2006.05.17 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව “හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පරිගණක ගත කිරීමේ කඩිනම් වැඩ සටහන” යටතේ දැනට කොළඹ පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාලයට සීමා වූ දෙපාර්තමේන්තු මෙහෙයුම් කටයුතු විමධ්‍යගත කිරීමට සැලසුම් කරන ලදී. ඒ අනුව විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය යටතේ සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකම පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ ශාඛා කාර්යාලයක් පිහිටුවීමටත් සෑම පළාතක්ම නියෝජනය වන පරිදි පළාත් කාර්යාලයක් පිහිටුවීමටත් තීරණය විය.

ඒ අනුව දිවයින පුරා ඇති ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශ 331 ක පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ ශාඛා කාර්යාල පිහිටුවා ඇති අතර ඒ සඳහා සංවර්ධන නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු බැගින් පත් කර ඹබගේ හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා දී ඇත.


අරමුණු

 1. විද්‍යුත්  ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය යටතේ සෑම ප්‍රදේශයක්ම ආවරණය වන පරිදි වඩා විධිමත් හා ක්‍රමවත් ලෙස දත්ත එක් රැස් කිරීමේ ක්‍රියාව ක්‍රියාත්මක කිරීම. 
 2. දැනට හඳුනාගැනීමේ පත්‍ර නොමැති ලාංකික පුරවැසියන් ඒ සඳහා යොමු කරවීමේ ක්‍රියාවලිය විධිමත් කරවීම.
 3. දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබෙන ඉල්ලුම්පත්‍ර අධීක්ෂණය කොට අඩුපාඩුවකින් තොරව හඳුනාගැනීමේ පත්‍ර සකස් කිරීම සඳහා යොමු කිරිම.
 4. කොළඹින් පිටස්තර ජනතාව වෙත හඳුනාගැනීමේ පත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාව පහසු කිරීම.
 5. දෙපාර්තමේන්තුවේ හඳුනාගැනීමේ පත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පහසු කිරීම හා කාර්යක්ෂම කිරීම.


පළාත් කාර්යාල

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය බස්නාහිර පිහිටුවා ඇති බැවින් එම පළාත හැර අනෙකුත් සියලුම පළාත් සඳහා පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ පළාත් කාර්යාල පිහිටුවීමට සැලසුම් කර ඇත. ඒ අනුව සෑම පළාතකම ඇති ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල වල ඇති ශාඛා කාර්යාල වල අධික්ෂණය, සම්බන්ධීකරණය හා එම ශාඛා කාර්යාල වලට ලැබෙන ඉල්ලුම්පත්‍ර පළාත් කාර්යාලයට ලබාගෙන හැඳුන්ම්පත් නිකුත් කිරීම කඩිනම් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

 
     
 

 

 

ක්‍රියාත්මක වන පළාත් කාර්යාල

 1. දකුණු පළාත් කාර්යාලය - ගාල්ල කඩවත්සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.
 2. වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නවවෙළඳ සංකීර්ණ පරිශ්‍රය, කුරුණෑගල
 3. උතුරු පළාත් කාර්යාලය - වව්නියාව කච්චේරි සංකීර්ණය
 4. නැගෙනහිර පළාත් කාර්යාලය - මඩකලපුව මන්මුනෙයි උතුර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රය

මෙම පළාත් කාර්යාල දෙකම සම්පූර්ණයෙන්ම පරිගණක ගත කර ඇති අතර එම කාර්යාල වලට ලැබෙන ඉල්ලුම්පත්‍ර පරිගණක ක්‍රියාවලිය මඟින් පරිගණක ගත කර පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය  වෙත අන්තර්ජාල තොරතුරු ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ (Online System) යොමු කරනු ලැබේ. එබැවින් ප්‍රධාන කාර්යාලයට ඉල්ලුම්පත්‍ර හා ලේඛන වල ව්ද්‍යුත් පිටපත් ලැබෙන අතර එමඟින් පුද්ගලයා ලියාපදිංචි කර ගත් ලියාපදිංචිය තහවුරු කර හැඳුනුම්පත මුද්‍රණය කර ඉල්ලුම් කරු වෙත නිකුත් කරනු ලැබේ. මෙය ජනතාවට වඩාත් පහසු තත්වයක් බවට පත්ව ඇත.

 

යෝජිත පළාත් කාර්යාල

 1. සබරගමුව පළාත් කාර්යාලය  - රත්නපුර
 2. මඹ්‍යම පළාත් කාර්යාලය  -  නුවරඑළිය
 3. ඌව පළාත් කාර්යාලය-  බදුල්ල
 4. උතුරු මැද පළාත් කාර්යාලය - අනුරාධපුරය