විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්
   
 

ඇමතුම් තොරතුරු 

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව -ප්‍රධාන කාර්යාලය (බත්තරමුල්ල)

ලිපිනය

:

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව,
10 වන මහල,
සුහුරුපාය,
ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
බත්තරමුල්ල.

දුරකතන

: (011) 5226100

ක්ෂනික ඇමතුම්

: (011) 5226126

ෆැක්ස්

: (011) 2862290

ඊ මේල්

: info@drp.lk

වෙබ් අඩවිය 

www.drp.gov.lk

 


ශාඛා කාර්යාල

පළාත් කාර්යාලය - ගාල්ල 

ලිපිනය

:

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව,
දකුණු  පළාත් කාර්යාලය,
ගාල්ල කඩවත්සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.

දුරකතන

: 0912228348

ෆැක්ස්

: 0912228348 
     
     
 

 

 

 

 

 

 

පළාත් කාර්යාලය - කුරුණෑගල 

ලිපිනය

:

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව,
වයඹ පළාත් කාර්යාලය,
තුන් වන මහළ , නව වෙළඳ සංකීර්ණය, කුරුණෑගල

දුරකතන

: 0372224337

ෆැක්ස්

: 0372224336

 

පළාත් කාර්යාලය - වව්නියාව 

ලිපිනය

:

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව,
උතුරු පළාත් කාර්යාලය,
කච්චේරි සංකීර්ණය,
වව්නියාව.

දුරකතන

: 0242227201

ෆැක්ස්

: 0242227202


පළාත් කාර්යාලය - මඩකලපුව

ලිපිනය

:

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව,
නැගෙනහිර පළාත් කාර්යාලය,
මන්මුනෙයි උතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රය,
මඩකලපුව.

දුරකතන

: 0652229449

ෆැක්ස්

: 0652229448