அடையாள அட்டை - நம்பகத்தன்மையான தனிநபர் அடையாளம்
Hit Counterபார்வையாளர்கள்

அடையாள அட்டையினைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அத்தியவசியமான ஆவணங்கள்

பார்க்க/ பதிவிறக்கம்

  அடையாள அட்டையினைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பப்படிவம்
 

தேசிய அடையாள அட்டையை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்ப்பதற்கு நிரப்பப்பட வேண்டிய படிவம்

 

இறந்த நபரின் தேசிய அடையாள அட்டையினை (ஆ.ப.தி/இ/01/3)  ஒப்படைக்கும் போது நிரப்பப்பட வேண்டிய படிவம்

 

இரட்டைக்குடியுரிமை 19(2) கீழ் பெற்ற ஒருவர் புதிய தேசிய அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கும் போது பயன்படுத்திய அடையாள அட்டையினை ஆ.ப.தி. ஒப்படைக்கும்  போது நிரப்பப்பட வேண்டிய படிவம்

  உரிய காலப்பகுதிக்குள் அடையாள அட்டையினைப் பெற்றுக் கொள்ளாமை, அதற்காக விண்ணப்பப்படிவம் ஒன்றினை சமர்ப்பிக்காமைத்  தொடர்பிலான வெளிப்படுத்துகை.
  இரு நாட்டு குடியுரிமையினை பெற்று தேசிய அடையாள அட்டைக்காக விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரிகளுடைய விலாசத்தினை உறுதிப்படுத்தல்.
 

1968 ஆம் ஆண்டின் 32 ம் இலக்க ஆட்பதிவுச் சட்டம்.

 

2016 ஆம் ஆண்டின் 8 ம் இலக்க ஆட்பதிவுச் (திருத்த) சட்டம்.

 

2015.12.22 ஆம் திகதிய 1946/31 ஆம் இலக்க வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்ட 2015.12.22 ஆம் திகதிய சட்டம்.

 

2017.05.31 ஆம் திகதிய 2021/28 ஆம் இலக்க வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்ட 2017.05.30 ஆம் திகதிய சட்டம்.

 

இலங்கை தவிர்ந்த வேறு நாட்டில் பிறந்த ஒருவருக்கு பதிவின் போது விநியோகிக்கும் சான்றிதழ்.

 

இலங்கைப் பிரஜா உரிமையை முடிவுறுத்தும் வெளிப்படுத்துகை.

 

இலங்கைப்பிரஜையின் வாழ்க்கைத் துணைக்கு பெற்றுக்கொடுக்கப்படும் பிரஜா உரிமைச் சான்றிதழ்.

 

வதியும் விருந்தினர் சட்டத்தின் கீழ் செல்லுபடியான வீசாவைப் பெற்றிருக்கும் நபரிற்கு பதிவு செய்வதன் மூலம் பிரஜாவுரிமையைப் பெற்றுக் கொடுத்ததன் பின்னர் விநியோகிக்கப்படும் சான்றிதழ்.

 

பிரஜா உரிமையை விட்டுவிடும் அறிக்கை.

 

இரட்டைப் பிரஜா உரிமைச் சான்றிதழ்.

 

இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் வதிவாளர்களைப் பதிவு செய்த பின்னர் வழங்கப்படும் பிரஜா உரிமைச் சான்றிதழ்.

  இந்து - இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் கீழ் பதிவு செய்து பிரஜா உரிமை பெற்றுக் கொடுத்த பின்னர் வழங்கப்படும் பிரஜா உரிமைச் சான்றிதழ்.
 

நாடற்ற ஆட்களுக்கு பிரஜா உரிமை பெற்றுக் கொடுக்கும் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் பிரஜா உரிமைச் சான்றிதழ்.

 

இந்திய வம்சாவளியினர் பதிவு செய்த பின்னர் பிரஜா உரிமையை உறுதி செய்வதற்கான சத்தியக் கடதாசி.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இந்திய வம்சாவளியினருக்கு பிரஜா உரிமை பெற்றுக் கொடுத்த பின்னர் வழங்கப்படும் பிரஜா உரிமைச் சான்றிதழ்.

சீன வம்சாவளியினருக்கு பிரஜா உரிமை பெற்றுக் கொடுத்த பின்னர் வழங்கப்படும் பிரஜா உரிமைச் சான்றிதழ்.

பிறப்பு அத்தாட்சிப் பத்திரங்களின் மாதிரி.

பிறப்பு ஆவணங்களிலிருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்ட பகுதி

உத்தேச வயதுச் சான்றிதழ்

தத்தெடுத்தல் தொடர்பான சான்றிதழ்

தேடுதல் விளைவுப் பத்திரம்

தாமதத்திற்கான காரணம் குறிப்பிடப்பட்ட விண்ணப்பதாரரின் அறிக்கை.

விவாகப் பதிவுச் சான்றிதழ்களின் மாதிரி.

மரண அத்தாட்சிப் பத்திரங்களின் மாதிரி.

மரணமடைந்த நபரின் அடையாள அட்டை இலக்கத்தை உறுதிபடுத்த தேவையான அறிவுரை மற்றும் விண்ணப்ப படிவம்