විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්
   
 

නීති අංශයෙන් සිදු වන කාර්ය භාරය 
නීති අංශයෙන් ඉටු වන කාර්ය භාරය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදිය හැකි ය:-

 1. හැඳුනුම්පත් ලබාගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත් සම්බන්ධ නීතිමය කටයුතු
 2. දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කරන ලද හැඳුනුම්පත් සම්බන්ධයෙන් තහවුරු කිරීමේ ලිපි නිකුත් කිරීම
 3. නිකුත් කර ඇති හැඳුනුම්පත සම්බන්ධයෙන් ඇති වී තිබෙන නෛතික ගැටලු නිරාකරණය කිරිම

1. හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත් සම්බන්ධ නීතිමය කටයුතු

ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීම සඳහා මහජනතාව විසින් මෙම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කරනු ලබන ඉල්ලුම්පත් හා ලේඛන පිළිබඳවත් ඒවායේ සඳහන් තොරතුරු පිළිබඳවත් විශ්වසනීය බව දක්නට නොමැති විට එවැනි ඉල්ලුම්පත්‍ර නීති අංශය වෙත යොමු කරනු ලැබේ. එවැනි අවස්ථා මූලික වශයෙන් පහත සඳහන් පරිදි වේ:-

 1. අයදුම්පත සමඟ ඉදිරිපත් කර ඇති උප්පැන්න සහතිකය ව්‍යාජ එකක් බව පෙනී යාම
 2. සංශෝධන අයදුම්පතක් සමඟ ඉදිරිපත් කර ඇති හැඳුනුම්පත, අයදුම්කරු නමින් නිකුත් කරන ලද අවසාන හැඳුනුම්පත නොවීම
 3. අයදුම්කරුට හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කර තිබිය දී ඒ බව ප්‍රකාශ නොකර මුල් වරට ලියාපදිංචි වී හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීමට ඉල්ලුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම.
 4. අයදුම්පතෙහි සඳහන් කර ඇති යම් තොරතුරු දෙපාර්තමේන්තු වාර්තා සමඟ නොගැලපීම
 5. ඉල්ලුම්පත්‍ර සමග ව්‍යාජ ලේඛන, ව්‍යාජ තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම
  මෙවැනි අවස්ථාවල දී අදාළ අයදුම්පත නීති අංශයේ රඳවා ගනු ලබන අතර අදාළ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් තමන්ට ඉදිරිපත් කිරීමට ඇති කරුණු දක්වන ලෙස අයදුම්පතෙහි සඳහන් ලිපිනයට අයදුම්කරුට ලිපියක් යැවීම මඟින් දැනුම් දෙනු ලැබේ. 
  අයදුම්කරු විසින් කරනු ලබන ප්‍රකාශය පිළිගත හැකි එකක් බවට තහවුරු වුවහොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වන නීතිමය කටයුතු ඉටු කිරීමෙන් අනතුරුව අයදුම්පත ඉදිරි ක්‍රියාකාරිත්වය ඉටු කිරීම සඳහා අදාළ අංශ වෙත යොමු කරවනු ලැබේ. එසේ නොමැති වූ විට අවශ්‍ය නීතිමය කටයුතු කිරීමට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කරනු ලැබේ.
 6. මුල් වරට ගත් හැඳුනුම්පත වෙනස් කර, විරූප කර ඉදිරිපත් කිරීම
 7. හැදුනුම්පත් කිහිපයක් ව්‍යාජ තොරතුරු ඉදිරිපත් කර ලබාගෙන තිබීම
 8. හැදුනුම්පත් ලබා ගැනීමට හිමි පුද්ගලයන් හැදුනුම්පත් ලබා ගැනිම වලකාලීම


 
   
   
 

 

2. දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කරන ලද හැඳුනුම්පත් සම්බන්ධයෙන් තහවුරු කිරීමේ ලිපි නිකුත් කිරීම
හැඳුනුම්පත්වල නිවැරදිභාවය  තහවුරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය වන අවස්ථාවල දී යම් යම් ආයතන විසින් හැදුනුම්පත් ලාහියාගේ කැමැත්ත පරිදි සෘජුවම හෝ අදාළ පුද්ගලයන් හරහා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත විමසීම් සිදු කරනු ලැබේ. මෙසේ තහවුරු කිරීමක් අවශ්‍ය වන අවස්ථා මුලික වශයෙන් පහත පරිදි වේ:-    

 1. එකම පුද්ගලයකු විසින් අවස්ථා දෙකක දී හැඳුනුම්පත් අංක දෙකක් ඉදිරිපත් කර තිබීම
 2. පුද්ගලයන් දෙදෙනකු විසින් එක ම හැඳුනුම්පත් අංකයක් භාවිත කර තිබීම
 3. ජාතික ආරක්ෂක ආයතන සඳහා අවශ්‍ය අවස්ථාවන්වලදී වාර්තා ලබා දීම
 4. නීතිමය කටයුතු සඳහා අධිකරණ වෙත වාර්තා ලබා දීම
 5. තානාපති කාර්යාල සඳහා අවශ්‍ය වාර0්තා ලබා දීම
 6. පොලිස් නිශ්කාෂණ වාර්තා සඳහා පුද්ගල අවශ්‍යතාවන් තහවුරු කිරිම


හැඳුනුම්පත් තොරතුරු තහවුරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය ලිපිලේඛන

 1. 1972 හා 1973 වර්ෂ වලදී නිකුත් කර ඇති හැදුනුම්පත් අවලංගු කර ඇති බැවින් ඉන් පසු ලබා ගත් හැදුනුම්පත් පමණක් වලංගු වේ. එම හැදුනුම්පත් පලුදු වූ, විරූප හෝ නොපැහැදිලි නම් හැදුනුම්පතේ දෙවන පිටපතක් ලබා ගෙන තොරතුරු තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 2. ඉදිරිපත් කරන ලද හැදුනුම්පතේ තොරතුරු පිළිබඳව දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තා සමඟ නොසැසදේනම් හො දෙපාර්තමේන්තු වාර්තා වල සඳහන් නොමැති නම් ඉල්ලුම් කරුගේ උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත එම හැදුනුම්පත භාව්තා කළ බවට තහවුරු කළහැකි ලියකියවිලි ලෙස ගමන් බලපත්‍රය, රියදුරු බලපත්‍රය, බැංකු ගිණුම් පොත්, අර්ථසාධක අරමුදල් වාර්තා ආදී ලේඛන අවශ්‍ය විටක ඉදිරිපත් කළ යුතුය.