විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්
   
 

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ නීතිමය පසුබිම

1968 අංක 32 දරණ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත හා ඒ යටතේ පනවන ලද විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටුවා ඇත. මෙම පනත 1971 අප්‍රේල් මස 05 දින සිට බලපවත්වන පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ.  දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය නීතිමය පසුබිම සැලසී ඇත්තේ පහත සඳහන් පනත්, නියෝග, නියමයන් හා නිවේදන මගින් ය.


පනත්

 • 1968 අංක 32 දරණ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත.
 • 1971 අංක 28 දරණ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ (සංශෝධන) පනත.
 • 1971 අංක 37 දරණ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ (සංශෝධන) පනත.
 • 1981 අංක 11 දරණ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ (සංශෝධන) පනත.
 • 2016 අංක 8 දරණ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ (සංශෝධන) පනත.

 නියෝග

 • 1971.12.30 දින අංක 14991 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද 1971.12.16 දිනැති නියෝග.
 • 1990.11.20 දින අංක 637/6 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද 1990.06.25 දිනැති නියෝග.
 • 2005.03.29 දින අංක 1386/17 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද 2005.03.23 දිනැති නියෝග.
 • 2015.12.22 දින අංක 1946/31 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද 2015.12.22 දිනැති නියෝග.
 • 2017.05.31 දින අංක 2021/28 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද 2017.05.30 දිනැති නියෝග

නියමයන්

 • 1971.04.01 දිනඅංක 14952 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද 1971.03.28 දිනැති 2 වන වගන්තිය යටතේ නියමය.
 • 1972.02.18 දින අංක 14998 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද 1972.01.28 දිනැති 7වන වගන්තිය යටතේ නියමය.
 
     
 

නිවේදන

 • 1972.02.18 දින අංක 14998 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද 1972.01.28 දිනැති 36(2) වගන්තිය යටතේ නිකුත් කළ නිවේදනය.
 • 1980.04.23 දින අංක 85/04 ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද 1980.04.22 දිනැති 9(2)(ආආ)(i) වගන්තිය යටතේ නිකුත් කළ නිවේදනය.
 • 1983.09.23 දින අංක 264 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද 1983.08.31 දිනැති 16(2)(ආ)(i) වගන්තිය යටතේ නිකුත් කළ නිවේදනය.

සබැඳි පනත්


පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවට පැවරී ඇති බලතල, කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන්

 • ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිටින නිශ්චිත තැනැත්තන් ලියාපදිංචි කිරීම.
 • එසේ ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ තැනැත්තන්ට හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම සහ,
 • ඉහත කාර්යයන් දෙකට ආනුෂංගික කාර්යය හා කර්තව්‍යයන් ඉටු කිරීම