වසත් කාලය උදාවෙද්දී
කොවුල් ගී නද පැතිර යද්දී  ..........
එකම පවුලක් ලෙසින් එක් වී
            මුවින් මුව හසරැල් නැගෙද්දී ........
බක්මහේ විසිතුරු රැගෙන විත්
කෙළිදෙලෙන් සිත් පිරී යද්දී ........
සොඳුරු මෙහොතක උදා වූ ඒ
මතකයයි මේ දිග හැරෙන්නේ  .......

வசந்த காலம் பிறக்கையிலே..............
குயில்கள் கீதமிசைக்கையிலே..................
குடும்பம் போல் இணைந்தொன்றாய்..........
இதழோரம் புன்னகை பூக்கையிலே.........
சித்திரையாள் அழகினை சுமந்து வந்து
வினோத நிகழ்வுகளால் இதயம் நிறைகின்ற
இனிய வேளையிலே உருவான
நினைவுகள் பதிவுகளாய்................

As the spring peeps in from afar and sweet ditties from cuckoos pervaded the air…..
 United as a one family……
 They all thronged to enjoy the spirit of the New Year…
The festivities …. The smiles and the brotherhood with such happy and gleeful feelings…..

 

DRP_001 (1) DRP_001 (2) DRP_001 (3) DRP_001 (4) DRP_001 (5) DRP_001 (6) DRP_001 (7) DRP_001 (8) DRP_001 (9) DRP_001 (10) DRP_001 (11) DRP_001 (12) DRP_001 (13) DRP_001 (14) DRP_001 (15) DRP_001 (16) DRP_001 (17) DRP_001 (18) DRP_001 (19) DRP_001 (20) DRP_001 (21) DRP_001 (22) DRP_001 (23) DRP_001 (24) DRP_001 (25) DRP_001 (26) DRP_001 (27) DRP_001 (28) DRP_001 (29) DRP_001 (30) DRP_001 (31) DRP_001 (32) DRP_001 (33) DRP_001 (34) DRP_001 (35) DRP_001 (36) DRP_001 (37) DRP_001 (38) DRP_001 (39) flash jquery lightboxby VisualLightBox.com v6.1