විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්
   
 

විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය 

ජාතික පුද්ගල නාමලේඛනයක් විද්‍යුත් ජාතික මධ්‍ය දත්ත පද්ධතියක් ලෙස ස්ථාපිත කර, විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීමේ අධිකාරීත්වය ලද එකම ආයතනය වන්නේ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව වේ.එය 1968 අංක 32 දරණ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේපනතින් හා 1971 දී ඒ සඳහා සකසන ලද රෙගුලාසි වලින් හා එම නෛතික තත්වයන්ට කරන ලද සංශෝධන වලින් බලාත්මක කර ඇත.

ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමටත් අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම සඳහා නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් දැනට පවතින ජාතික හැඳූනුම්පත වර්තමාන අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන පරිදි නවීන ආරක්ෂිත සංකේත සහිතව විද්‍යුත් ජාතික හැඳූනුම්පතක් ලෙස නිකුත් කිරීම තුලින් මහජනතාවට තම සේවාවන් කාර්යක්ෂමව හා ගුණාත්මකව ලබා ගැනීම උදෙසා මෙම ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කර ඇත.

ඒ අනුව විශ්වසනීය ලෙස ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියෙකු හඳුනා ගැනීම සඳහා අවුරුදු 15 හෝ ඊට වැඩි පුරවැසියන්ගේ ජීව දත්ත, එම අයගේ ජීවමිතික ලක්ෂණ ලෙස ඇගිලි සලකුණු, ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ ප්‍රමිතියට අනුකූලව ලබාගනු ලබන එම පුද්ගලයන්ගේ ඡායාරූප හා පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ තොරතුරු ලබා ගනිමින්,ජාතික පුද්ගල නාම ලේඛනයක් මධ්‍ය දත්ත පද්ධතියක් ලෙස ස්ථාපිත කර, එමගින් නියමිත වයස සම්පූර්ණ වූ පුද්ගලයන් හඳුනාගැනීමට විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිශ්චිත කාලයක් තුලදී නිකුත්කර ජනතාවගේ, එදිනෙදා සේවාවන් ලබා ගැනීමට පහසුකම් සලසමින් ජාතික ආරක්ෂාව හා රවේ ආර්ථික සංවර්ධනය වේගවත් කිරීමට පහසුකම් සැලසීම  මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදු කෙරේ.

විද්‍යුත් ජාතික හැඳූනුම්පතක් නිකුත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය

 • නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ අනන්‍යතාවය නිවැරදිව තහවුරු කිරීම.
 • රාජ්‍ය ආයතන හා අනෙකුත් ආයතන මඟින් සපයන සේවාවන් වඩාත් පහසුවෙන් හා කඩිනමින් ලබා දීමට තොරතුරු හුවමාරු පද්ධතියක් සැකසීම.
 • රටේ සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී කාර්යක්ෂමව, විනිවිදභාවයෙන් යුතුව, ඵලදායීව සිදු කිරීම සදහා ජාතික ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරිම උදෙසා අවශ්‍ය වන්නා වූ පහසුකම් සැලසිම.

ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු

i. පවුල් ඒකකයක් ලෙස පවුලේ සියළු පුද්ගලයන්ගේ පුද්ගල දත්ත එක්රැස් කිරීම හා වයස අවුරුදු 15 හෝ ඊට වැඩි සියළුම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ ජීව දත්ත, ජීවමිතික ලක්ෂණ හා ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ ප්‍රමිතියට අනුකූල ඡායාරූප (International Civil Aviation Organization-ICAO) ඇතුළත් ජාතික පුද්ගල නාමලේඛනයක්, මධ්‍ය දත්ත පද්ධතියක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීම.

 
     
 

 

 

ii. පුද්ගලයාගේ අනන්‍යතාවය නිවැරදිව තහවුරුකරගත හැකි වන ආකාරයට විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පතක්  අවුරුදු 15 හෝ ඊට වැඩි  සියළුම ශ්‍රි ලාංකික පුරවැසියන්ට නිකුත් කිරිම.

iii. මධ්‍ය දත්ත ගබඩාවේ තොරතුරු නෛතික දත්ත හුවමාරු ප්‍රතිපත්තියක් ස්ථාපිත කර, අත්‍යවශ්‍ය ආයතන සමග හුවමාරු කර ගැනීම.

iv. ජාතික ආරක්ෂාව හා රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය වන්නාවූ සැලසුම් සඳහා පහසුකම් සැලසීම.

විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත තුලින් ජනතාවට ලැබෙන ප්‍රයෝජන

 • ඔබගේ අනන්‍යතාවය ඉතා පහසුවෙන් තහවූරු කළහැකි වීම

ඒ අනුව විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීම තුලින් මෙරට පුරවැසියන්ගේ මානව, සමාජ, ආර්ථික,දේශපාලනික හා නෛතික අයිතිවැසිකම් සුරකෙන අයුරින් තම සේවාවන් ඉටුකරගැනීම සඳහා අනන්‍යතාවය, නිවැරදි ලෙස තහවුරු කිරීම මෙම හැඳුනුම්පතින් ඉතාම නිවැරදි ලෙස සිදු වේ.

 • රජය මඟින් සපයන සේවාවන් කඩිනමින් හා පහසුවෙන් ලබාගැනීමට ඉවහල් වීම

ඒ අනුව මැතිවරණ වලදී ඡන්දය ලබාදීම, බැංකු කටයුතු, රියදුරු බලපත්, ගමන් බලපත්‍ර, දෙස් විදෙස් රැකියා, අර්ථසාධක ප්‍රතිලාභ, රක්ෂණ, ඉඩම් හා දේපල, විශ්‍රාම වැටුප් ආදි සේවාවන් ලබා ගැනීමේදී තම අනන්‍යතාවය නිවැරදිව තහවුරු කිරීමට හැකිවීම, එම තොරතුරු අදාල ආයතන සමග නෛතික, දත්ත හුවමාරු පද්ධතියක් හරහා සම්බන්ධ කිරීම තුළින් හැඳුනුම්පත නොමැති වුවද තම සේවාවන් බාධාවකින් තොරව ලබාගත හැකි වීම පුරවැසියාට ලැබෙන මහත් ප්‍රයෝජනයකි.

 • ඔබගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට උපකාරී වීම

පුද්ගල අනන්‍යතාවය වංචනික ලෙස තහවුරු කරමින්, කරනු ලබන වංචා, දූෂණ, අක්‍රමිකතා ආදි සමාජ විරෝධි කටයුතු ඉතා සූක්ෂම ලෙස පාලනය කළ හැකි වීම තුලින් වෙනත් කිසිම පුද්ගලයෙකුට ඔබගේ නමින් පෙනි සිටීමට හෝ ඔබගේ වරප්‍රසාද ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා නිවැරදි පුද්ගලයන්ට ගුණාත්මක සේවාවක් කාර්යක්ෂමව බාධාවකින් තොරව ලබාගත හැකි වීම හා ආපදා වැනි හදිසි අවස්ථාවකදි හැදුනුම්පත නොමැති වූවද ඔබගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කළ හැකි වීම තුලින් පුරවැසියන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු වේ.

 • ඔබගේ පවුලේ සාමාජිකයින්ගේ තොරතුරු සනාථ කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට, හැඳූනුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් එය සිදුකල හැකි වීම

හිමිකම් සහිත ශ්‍රී ලංකික පුරවැසියන්ගේ හා එම තැනැත්තන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ තොරතුරු ආශ්‍රයෙන් ජාතික පුද්ගල නාම ලේඛනයක්,විද්‍යුත් මධ්‍ය දත්ත ගබඩාවක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමෙන්,තම පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ තොරතුරු අවශ්‍ය ඕනෑම විටකදී පිළිගත් ආයතන වෙත ඉතා විශ්වසනීය ලෙස කඩිනමින් තහවුරු කරදිය හැකිවීම.

 • සමෘධිමත් ජාතියක් ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලියට පහසුකම් සැලසිය හැකි වීම.

ජාතික පුද්ගල දත්ත පද්ධතිය තුලින් ජාතික ආරක්ෂාවට හා රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයට අදාල ආයතන සමග තොරතුරු හුවමාරුකර ගැනීමට හැකිවීම නිසා ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු වීම හා ආර්ථික සංවර්ධනය වේගවත් කිරීමට පහසුකම් සැලසීම තුළින් සමෘධිමත් ජාතියක් ගොඩනැගිය හැකි වීම.

ඉහත සදහන් හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ පැරණි ක්‍රමවේදයේ හා අන්තර්කාලීන ද්විභාෂා හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමවේදයේ ඇති ගැටළු හා දුර්වලතා නිසා පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව වරින් වර උත්සහ ගෙන ඇත. එමගින් ඉහත ක්‍රමවේදයන් දෙකේ ගැටළු හා දුර්වලතා මගහරවාගෙන පුද්ගලයා නිශ්චිතවම හදුනාගතහැකි, විශ්වසනීය ලෙස අනන්‍යතාවය තහවුරු කරන හැඳුනුම්පතක් නිකුත්කිරිමට අවස්ථාව සැලසේ.

2011.08.17 දින සිට 2015.10.07 වන තෙක් ව්‍යාපෘතියේ පසුබිම

 • ව්‍යාපෘති කාලය - අවුරුදු 03 කි.
 • ව්‍යාපෘති ඇස්තමේන්තුව - රුපියල් බිලියන 14.5 කි.
 • ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම - ජනාධිපති මෙහෙයුම් කමිටුවේ උපදෙස් හා මග පෙන්වීම මත සිදු වේ. එහි සාමාජිකයන් පහත දැක්වේ.
 • ජනාධිපති ලේකම්- සම සභාපති
 • රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්- සම සභාපති
 • රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්
 • භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්
 • පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල්
 • පොලිස්පති
 • ජාතික බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී
 • තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයකනයේ අධ්‍යක්ෂ
 • ජනාධිපති උපදේශක

2015.10.07 දිනෙන් පසු ව්‍යාපෘතියේ වර්තමාන පසුබිම

 • ව්‍යාපෘති කාලය-අවුරුදු 02 කි.
 • ව්‍යාපෘති ඇස්තමේන්තුව -රුපියල් බිලියන 8.0 කි.
 • ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම - ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් කමිටුවේ උපදෙස් හා මග පෙන්වීම මත සිදු වේ. එහි සමාජිකයන් පහත දැක්වේ.
 • අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්-  සභාපති
 • අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්ගේ නියෝජිතයකු
 • ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ නියෝජිතයකු
 • මහාභාණ්ඩාගාරයේ  ලේකම් හෝ නියෝජිතයකු
 • පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල්
 • ආගමන හා විගමන පාලක ජනරාල්
 • පොලිස්පති හෝ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වරයකු
 • තොරතුරු හා සන්නිවේදන නියෝජිත ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ
 • කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිගණක පාසලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරයකු

ආරම්භයේ සිට 2015.10.31 දක්වා විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතියේ භෞතික ප්‍රගතිය

 • දත්තරැස්කිරීමට (Data Capturing) අදාල පහත සන්නිවේදන ද්‍රව්‍යහා උපකරණ (Information, Education, Communication Material) සකස් කර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත බෙදා හැර ඇත.
 • පුරවැසියන්ගේ තොරතුරු,ජීවමිතික ලක්ෂණ රැස්කිරීම පිළිබද මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පවත්වා ඇත.
 • පුරවැසියන්ගේ දත්ත රැස් කිරීමට අදාල පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ පුහුණු වැඩමුළු පවත්වා ඇත.
 • පුරවැසියන්ගේතොරතුරු එම අයගේ එකඟත්වය අනුව රැස්කිරීම (Manual Data Capturing Programme)-සඳහා මූලික අදියරක් ලෙස නියමු වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • ජනාධිපති මෙහෙයුම් කමිටුවේ අනුමැතිය අනුව මූලික දත්ත රැස්කිරීම නියමු පියවරක් ලෙස ගාල්ල, මාතර හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 27ක 2014 සැප්තැම්බර් මස නියමු වැඩසටහනක් ආරම්භකර ඇත.
 • මේ දක්වා සම්පූර්ණකළ ඉල්ලුම්පත් 250,000 පමණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වල පිහිටි දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රාදේශිය කාර්යාල වෙත ලැබී ඇත.

 

 • ජාතික පුද්ගල නාමලේඛනය සකස් කිරීම හා විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරිමට අදාලව 1968 අංක 32 දරණ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනතට අදාලව කරන ලද සංශෝධන සහ රෙගුලාසි සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබාගැනීමට කටයුතු කර ඇත.
විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරිමට අදාලව පළාත් කාර්යාල/ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තු ඒකක/ ප්‍රධාන කාර්යාලය ප්‍රතිව්‍යුහගතකිරීම, යටිතල පහසුකම් ඇති කිරීම හා කාර්ය මණ්ඩල බදවා ගැනීම හා පුහුණු කිරීම ආදී කටයුතු සිදු කර ඇත.