විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ, පළාත් කාර්යාලවල හා දිවයින පුරා පිහිටි ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලවල පිහිටි පු.ලි.දෙ. ඒකකවල ස්ථාපිත කර ඇති ජාල ස්විච්ච (16 port & 24 port POE network switches) වසරක කාලයකට සේවා හා නඩත්තු කිරීම සඳහා වන ප්‍රසම්පාදනය

2023/2024 වර්ෂවල අ.පො.ස(සා.පෙළ) විභාගය සදහා පෙනීසිටින අපේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් ජාතික හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙල

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේදී අය කරනු ලබන ගාස්තු සහ සේවාවන් සැපයීමේ දී අය කරනු ලබන ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම.

අළුතින් උපදින දරුවන් සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සහිතව උප්පැන්න සහතිකය නිකුත් කිරීම

හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය

ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා තාක්ෂණික කාඩ්පතක්

------------------

2016 වසරේ සිට ජාතික හැදුනුම්පත් අංකයේ සංශෝධනයක්

------------------

 

ICAO මෘදුකාංගය සඳහා ඡායාරූපාගාරයන්හි තොරතුරු රැස් කිරීම

ICAO නවතම මෘදුකාංගය ස්ථාපාත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීමට පහත අයදුම්පත්‍රය භාගත කර (download) එහි අඩංගු කරුණු නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරගෙන අදාල සහතිකපත්‍රවල සහතික කල පිටපත් සමග වැඩසටහන පැවැත්වෙන දින අනිවාර්යෙන් රැගෙන ආ යුතුය. අයදුම්පත්‍රය පිරවීමේදී අවම සුදුසුකම් ලයිස්තුව සහය කරගන්න.

වැඩිදුර කියවන්න >>

නව ස්මාර්ට් හැඳුනුම්පතට අදාල ඡායාරූප ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම්ලත් ඡායාරූපාගාර  

2017/09/01 දින සිට නව හැඳුනුම්පතට ඡායාරූප ලබා ගන්නේ මෙහෙමයි ....

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ නව රෙගුලාසි
දැනගන්න කියවන්න
2015/12/22 අංක 1946/31 ගැසට් පත්‍රය

 

 

තොරතුරු දැන ගැනීමේ

අයිතිවාසිකම

 
 

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත

 
 

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ නියෝග

 
 

තොරතුරු නිළධාරියා පිළිබඳ විස්තර

 
 

තොරතුරු වලට ප්‍රවේශ වීමේ පටිපාටිය

 
 

නම්කල නිලධාරී පිළිබඳ විස්තර

 
 

RTI අභ්‍යන්තර උපදෙස් 01