විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
ඡායාරූපාගාර නැවත ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රමවේදය

1968 අංක 32 දරණ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරිමේ පනතේ විධි විධාන ක්‍රියාත්මක කිරිමට අදාලව 2016.02.10 දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලද සංශෝධිත නියෝග අනුව ජාතික හැඳුනුම්පත සඳහා ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ International Civil Aviation Organization (ICAO) ප්‍රමිතියට අනුකූල ඡායාරූප භාවිතා කල යුතුය.

එබැවින් ICAO ප්‍රමිතියේ ඡායාරූප ගැනීම සඳහා පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ශ්‍රී ලංකාව තුල ඇති ඡායාරූපාගාර ලියාපදිංචි කිරීම සිදුකරනු ලැබේ. ඒ සඳහා පහත පියවරයන් අනුගමනය කරමින් අදාල ලියාපදිංචිය සිදු කල යුතුය.

පොදු කොන්දේසි

  • සියළු ලියාපදිංචි ඡායාරූපාගාර හිමියන් ද නව අයදුම්පත්‍රය පුරවා ලියාපදිංචිය අලුත් කර ගත යුතුය. ඒ සඳහා මුදලක් අය නොකෙරේ.
  • නව මෘදුකාංගය සඳහා පුහුණුව ලබා දෙන දින සිට අවුරුදු එකක (දින 365) කාළයක් සඳහා ලියාපදිංචිය දීර්ඝ කරනු ලැබේ. එම වසර අවසානයේදී නැවත මාස විසි හතර(24)ක් සඳහා ලියාපදිංචිය අලුත් කර ගත යුතුය. එම කාළය අවසානයේදී නැවත ලියාපදිංචිය පිළිබද පණිවිඩයක් මෘදුකාංග පද්ධතිය විසින් නිතුක් කරනු ලබන අතර අදාල දිනයේදී ස්වයංක්‍රීයව බලපත්‍රය අවලංගු වන ලෙස මෘදුකාංග පද්ධතිය සකස් කර ඇත.
  • මාස විසි හතර(24)ක් සඳහා ලියාපදිංචි සහතිකය අලුත් කිරීමේ ගාස්තුව ලෙස රුපියල් දෙදහසක (රු.2000.00)ක මුදලක් අය කෙරේ. අදාල ලිපි ලේඛනවල සහතික කරන ලද පිටපත් හා නිවැරදිව පුරවන ලද අයදුම්පත්‍රය පුහුණු වැඩමුළුව සඳහා පැමිණෙන විට අනිවාර්යයෙන් රැගෙන එන්න.
  • ඡායාරූපගාර හිමිකරු සතුව වැඩකරන විද්‍යුත් ලිපිනයක් (email address) තිබිය යුතුය.
  • ඡායාරූපාගාරයක් සතුව තිබිය යුතු අවම සුදුසුකම් ලයිස්තුවක් මේ සමඟ ඇති බැවින් පිළිතුරු සැපයීමේදී එය සහය කර ගන්න.
  • නිවැරදිව සම්පූරණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රයෙහි ජායා පිටපතක් (photocopy) ලඟ තබා ගන්න.
  • නුදුරු කාලයේදී මෙම දත්ත සියල්ල ICAO මෘදුකාංගය වෙත සම්භන්ධ කරනු ලබන අතර එයින් පසු එම දත්ත පද්ධතිය යාවත්කාලීන කිරීමට (update) කටයුතු කරන්න. ඒ සඳහා වූ උපදෙස් ඉදිරියේදී ලබා දීමට කටයුතු කරනු ඇත.

නව අයදුම්පත්‍රය පහත පරිදි වේ.

  ඉල්ලුම්පත්‍රය   අවම සුදුසුකම් ලයිස්තුව