විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්
   
 

ජංගම සේවය


හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂම කරමින් ජනතාවට වඩාත් සමීප සේවාවක් ලබාදීමේ අරමුණින් ජාතික සංවර්ධනය උදෙසා අප දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ජංගම සේවාවන් පවත්වනු ලැබේ.

ජංගම සේවාවන්හිදී ඉටු කරන කාර්යය

හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ කාර්යය දැනට කොළඹ පිහිටි දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රය තුලදී පමණක් සිදු කරනු ලැබේ . එසේ හෙයින් දුර බැහැර ප්‍රදේශවල සිටින ජනතාවට පහසුකම් සැපයීමේ අරමුණින් ජංගම සේවාවන් පවත්වනු ලැබේ. එහිදී එක් එක් ප්‍රදේශයන්හි සුදුසුකම්ලත් අයදුම්කරුවන්ගෙන් හඳුනා ගැනීමේ පත්‍ර සඳහා අදාල ඉල්ලුම් පත්‍ර භාරගැනීම සිදුකරන අතර ග්‍රාම නිලධාරී, ප්‍රාදේශීය ලේකම්, සහ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරින් ජංගම සේවා පැවැත්වෙන ස්ථානයට රැස්වී ඉල්ලුම්පත්‍ර අඩුපාඩුවකින් තොරව භාර ගැනීමේ කර්තව්‍ය පහසු කරනු ලැබේ. එකී ඉල්ලුම්පත් සඳහා ඉතා කෙටි කාලයක් තුල හැඳුනුම්පත් සකස් කර ඉල්ලුම්කරුවන් වෙත ලැබෙන්නට සලස්වනු ලැබේ.


ජංගම සේවාව ප්‍රධාන වශයෙන් පහත පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ.

  • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සම්බන්ධීකරණයෙන් පවත්වන ජංගම සේවා.
  • රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන වල ඉල්ලීම අනුව එම ආයතනයේ සේවය කරන නිලධාරින් වෙනුවෙන් අදාල ආයතන පරිශ්‍රෙය්දී පවත්වන ජංගම සේවා.

අරමුණු

  • හැදුනුම්පතක් ලබාගැනීමට උනන්දුවක් නොමැති පිරිස් දිරි ගන්වා හැඳුනුම්පත් ලබා දීම කාර්යක්ෂම කිරීම.
  • යම් යම් ලේඛනවල අඩුපාඩු නිසා හැදුනුම්පත ලබාගැනීමට අපහසු වූ පිරිස් දැනුවත් කර අවශ්‍ය අවම ලේඛන නිසි පරිදි තහවුරු කර ගෙන කඩිනමින් හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම.
 
   
   
 

හැදුනුම්පත ලබාගැනීම සදහා මහජනයාට පහසු ප්‍රවේශයක් ලබාදීම පිණිස දෙපාර්තමේන්තුව ජංගම සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරින්, ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ග්‍රාම නිලධාරීන්, අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ටාර්, සමාදින විනිශ්චයකරු, පොලිස් නිලධාරින්, තැපැල් නිලධාරින් වැනි හැදුනුම්පත සදහා ඉල්ලුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට සහභාගී වන සියලුම රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන නිලධාරින් එකම ස්ථානයකදී හමුවී හැදුනුම්පත සම්බන්ධව ගැටළු නිරාකරණය කරගැනීමටත් එකම වහලක් යටදී අයදුම්පත ඉදිරිපත් කීරීමටත් මෙමගින් පහසුකම් සැලසේ.
ජංගම සේවාවන් සංවිධානය කිරීමට අදහස් කරන්නනේනම් ඒ පිළිබඳ ලිඛිත ඉල්ලීමක් මගින් පුද්ගලයන් ලියාපදිංජි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාගේ අනුමැතිය ලබාගත යුතුය. ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු 011- 2 555615 අංකයෙන් සහකාර කොමසාරිස් (මෙහෙයුම්) අමතා ලබාගත හැක.