අලුත් වන හෙටක අපේ අනන්‍යතාවය
නව ජාතික හැඳුනුම්පත
නවීන තාක්ෂණයෙන්
සුහුරු කාඩ්පතක (SMART Card)
 මෙසේ ඔබ අතට පත් වූ වගයි .....

நாளை மலரும் நாளின் எமது அடையாளம்
புதிய தேசிய அடையாள அட்டை
நவீன  தொழிநுட்பத்துடனான
சூட்டிகை அட்டை (SMART Card)
இதோ உங்கள் கைகளுக்கு

Our Identity in the New Digital Era
New National Identity Card
New Smart Card thus in your hand

 

Smart card opening (1) Smart card opening (2) Smart card opening (3) Smart card opening (4) Smart card opening (5) Smart card opening (6) Smart card opening (7) Smart card opening (8) Smart card opening (9) Smart card opening (10) Smart card opening (11) Smart card opening (12) Smart card opening (13) Smart card opening (14) Smart card opening (15) Smart card opening (16) Smart card opening (17) Smart card opening (18) Smart card opening (19) Smart card opening (20) Smart card opening (21) Smart card opening (22) Smart card opening (23) Smart card opening (24) Smart card opening (25) Smart card opening (26) Smart card opening (27) Smart card opening (28) Smart card opening (29) Smart card opening (30) Smart card opening (31) Smart card opening (32) Smart card opening (33) Smart card opening (34) Smart card opening (35) Smart card opening (36) flash jquery lightboxby VisualLightBox.com v6.1